ZMIANY W PRAWIE TELEKOMUNIKACYJNYM, ZGODNIE ZE ZMIANĄ USTAWY PRAWO

TELEKOMUNIKACYJNE Z DNIA 10 MAJA 2018 R. O ZMIANIE USTAWY – PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW (DZ.U. 2018, POZ. 1118).

 

Szanowni Klienci,

 

informujemy, że od 12 grudnia 2018 r. zaczynają obowiązywać nowe przepisy ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Z tego powodu 12 grudnia 2018 r. wejdą w życie zaproponowane przez nas zmiany w umowach dotyczących usług świadczonych Abonentom. Zmiany nie wpływają na obecne opłaty za usługi oraz nie wymagają od Abonenta żadnych dodatkowych czynności ani kontaktu z Operatorem.

 

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH od 12.12.2018r.

WZÓR UMOWY OBOWIĄZUJĄCY OD 12.12.2018r.

 

Wprowadzane zmiany wynikają bezpośrednio ze zmian przepisów prawa i mają na celu dostosowanie postanowień

regulaminów i umów zawieranych z Klientami do nowelizowanej ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Akceptacja powyższych zmian nie wymaga kontaktu z Nami.

W przypadku braku akceptacji mogą Państwo skorzystać z prawa do wypowiedzenia umowy do 12 grudnia 2018 roku.