Szanowni Klienci, informujemy, że od dnia 21 grudnia zmienia się prawo telekomunikacyjne! W związku z tym musimy dostosować do niego umowy jakie Państwo z nami zawarli (o świadczenie usług telekomunikacyjnych).

Co się zmienia od 21 grudnia 2020?

  • Jeśli zawarli Państwo umowę w formie dokumentowej – przez telefon, za pośrednictwem formularza na naszej stronie www lub za pośrednictwem wiadomości e-mail, oświadczenie o wypowiedzeniu, rozwiązaniu lub odstąpieniu od tak zawartej umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych będzie mogło zostać złożone w formie dokumentowej (tj. np. w wiadomości wysłanej pocztą elektroniczną na adres rezygnacje@net-komp.eu lub przez telefon 25 684 77 76 w trakcie rozmowy – zamówienie nagrywania rozmowy) a nie tak jak dotychczas wyłącznie w formie pisemnej.
  • W przypadku skorzystania przez abonenta z uprawnienia do złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu, rozwiązaniu lub odstąpieniu od umowy w formie dokumentowej niezwłocznie (maksymalnie w ciągu 1 dnia roboczego) zawiadomimy o jego otrzymaniu a w ciągu 14 dni od złożenia oświadczenia, potwierdzimy przyjęcie oświadczenia o wypowiedzeniu wskazując m.in. dzień rozwiązania umowy zgodny z okresem wypowiedzenia.
  • Jeśli będzie zbliżał się termin do którego została zawarta umowa na czas określony oraz termin w którym umowa może ulec przekształceniu w umowę na czas nieokreślony, poinformujemy Cię o tym wcześniej, tak abyś mógł podjąć świadomą decyzję o dalszej współpracy z Nami. W przypadku przejścia umowy na czas nieoznaczony będziesz miał możliwość wypowiedzenia umowy z 1 miesięcznym okresem wypowiedzenia.
  • Jeśli będziesz chciał zmienić dostawcę usług dostępu do Internetu i przejść do nas, zrobisz to u nas wypełniając wniosek w specjalnie dedykowanym do tego kanale sprzedażowym utworzonym przez stosowny Urząd. Możesz we wniosku zażądać zachowania ciągłości usług – wtedy na aktywację usługi będziemy mieć 1 dzień roboczy od dnia zakończenia umowy z poprzednim operatorem bez długiej przerwy w dostępie do sieci.
  • Raz w roku będziemy informować Cię o naszych najkorzystniejszych ofertach! (tylko dla Klientów którzy wyrazili zgody marketingowe).
  • Jeśli korzystasz z usług telefonicznych w naszej firmie, Twoje prawo do przeniesienia numeru do innej sieci będzie trwało 1 miesiąc od daty rozwiązania umowy telefonicznej. Możesz zrzec się prawa do przeniesienia numeru do innej sieci.

Jeśli nie akceptują Państwo wprowadzenia zmian mają Państwo prawo do rozwiązania zawartej umowy abonenckiej do dnia wejścia zmian w życie w trybie i na warunkach przewidzianych jej postanowieniami. W razie wypowiedzenia umowy abonenckiej w taki sposób, że jej rozwiązanie nastąpi w czasie określonym na jaki została zawarta, Operatorowi będzie przysługiwało roszczenie o zwrot ulg udzielonych przy zawarciu umowy, o których mowa w art. 57 ust. 6 ustawy Prawo Telekomunikacyjne, bowiem zmiany w umowie wynikają bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa telekomunikacyjnego w kraju.